Laftreff Training
Date: 04/07/2020 14:45 - 04/07/2020 16:30
Information:
 
Eisen Training ass wéi gewinnt Samsdes vun 15:00 bis 16:30 zu Ettelbréck,
RV um 14:45 virun der Sportshal.

 
Bedengt duerch de Corona Virus musse mir op verschidden Saachen oppassen
D’Sportler mussen sech bis Donneschdes owes beim Pierrot (per Telefon/SMS oder Messenger/WhatsApp) umellen. D’Coachen bis Mettwoch owes.
Et sinn keng Vestiairen an Duschen op. Dir musst also doheem duschen a schons mat äere Sportssaachen op denTraining kommen. Dénkt drunn beim Transport op den Training eng Mask oder ee Buff un ze hunn. Mir treffen eis virun der Sportshal an halen Ofstand zu enaner, och hale mir eis Masken un bis den Training ufänkt. Mir desinfektéieren eis Hänn (ech brengen Désinfectant mat). Ech erklären iech nach eng Kéier wéi mir trainéiren, a klenge Gruppen a mat Ofstand. Och doe mir e Buff unn wäehrend dem Training (wien keen huet soll mir Bescheed soen, dee kritt een vu mir).
Suite au Corona virus nous devons prendre diverses mesures de sécurité.
Les sportifs doivent s’inscrire auprès de Pierrot (par téléphone/SMS ou par Messenger/WhatsApp) le jeudi soir, les coaches jusqu’à mercredi soir.
Il n’y a pas de vestiaires ni de douches à notre disposition. Vous devez prendre la douche à votre domicile et vousdevez venir à l’entraînement avec votre tenue de sport. Pensez à mettre votre masque ou un buff lors du transport
vers l’entraînement que vous gardez sur vous jusqu’au début de l’entraînement. Rendez-vous est devant le hall
sportif, gardez vos distances par rapport aux autres sportifs. Il faudra désinfecter les mains (je vais amener du désinfectant). Je vais vous expliquer les nouvelles règles pour l’entraînement dans de petits groupes et avec distance. Pendant l’entraînement il faudra mettre un buff (celui qui n’en a pas devra me prévenir, je lui en donnerai un).
Pierrot
621 261 026

Your choice has been registered.