WE WANT YOU : DRIBBEL DUERCH D'LAND

WE WANT YOU : DRIBBEL DUERCH D'LAND

Special Olympics Lëtzebuerg organiséiert den 10. - 11. September 2021 een Dribbel mam Basketball duerch d'Land.

D'Sportler vu Special Olympics Lëtzebuerg dribbele mam Basketball een Tour durch d'lëtzebuerger Land! Fir eis Sportler bei deem groussen Challenge ze ënnerstëtzen an ze encadréiere siche mir Basketsveräiner déi beim Dribbele wëlle matmaachen an/oder ee klenge Parcours oder soss eng Animatioun virun hirer Sportshal organiséieren.

Wann dir eis wëllt ënnerstëtzen, da mellt iech bis den 30. Juni iwwert sport@specialolympics.lu oder rufft op der Nummer 40 77 22 un.

Mir géifen eis freeë wann dir géift matmaachen!